Dedikerade för en hållbar framtid

Vårt hållbarhetsarbete

Netgroup är 100% dedikerade till fordonsindustrin. Därför är hållbarhetsarbete en central del av vår verksamhet. Fordonsindustrin är per definition en del av klimatproblemet, men också fullt fokuserad på att bli en del av lösningen, inte minst via ny teknologi. Eftersom vi är med och utvecklar dessa teknologier delar vi det ansvar som branschen tar.

Våra fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete baserar sig på FN:s globala hållbarhetsmål, som omfattar 17 områden inom miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Vi fokuserar de två som är av störst vikt för oss.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Netgroup påverkar fordonsindustrin att utveckla och tillverka produkter och tjänster med tydlig hållbarhetsprofil. Vi har hållbarhetsperspektivet med i prioriteringssituationer som t ex val av teknik eller material. Vår spetskompetens driver utveckling av nya tekniska innovationer inom bl a infrastruktur som optimerar transportlösningar. Vi säkerställer spetskompetens inom relevanta områden för att alltid ha ett erbjudande till vår kund som gör det möjligt att välja hållbara lösningar, både för utveckling och testning/provning.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Netgroup bidrar till att fordonsindustrin minskar sin negativa påverkan på städer och samhällen, samt människor som lever och verkar där. Vi jobbar för övergång till mer miljövänliga drivmedel, och har själva kompetens för att kunna erbjuda den typen av lösningar. Vi utnyttjar bl a digitalisering och uppkoppling för att nyttja resurser på bästa sätt och på så vis bidra till skapandet av mer hållbara städer och samhällen.

Genom att fokusera på dessa områden skapar vi också indirekt positiv påverkan på FN:s övriga hållbarhetsmål.

 

Certifieringar och lagkrav

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och blir regelbundet reviderade. Samtidigt arbetar vi med ständiga förbättringar inom våra områden för att alltid ligga i framkant. Vi bevakar också löpande utvecklingen vad gäller de lagar och regler vi ska efterleva. Vi har fastställda processer för hur detta skall gå till, liksom hur vi hanterar klagomål från intressenter. 

Hållbarhet i praktiken

Vi minskar vår miljöpåverkan genom medvetna val. Närhet till kommunala färdmedel och våra största kunder vägs in vid valet av kontorslokaler. Vi väljer miljömärkta produkter och sorterar vårt avfall och minimerar antalet tjänsteresor.

Våra medarbetare ska känna sig uppskattade och få tillgång till utbildning och utveckling. Medmänsklighet, jämställdhet och lika värde hjälper oss leva upp till samhällets och kundernas förväntningar. Vårt ledarskap fokuserar på teamwork, utveckling och flexibilitet och vi arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö.

Vi har ett socialt engagemang även utanför arbetet, bl a genom att stödja Stadsmissionen. I verksamheten försvarar vi våra medarbetares rätt till ett socialt liv utanför arbetet, skälig lön och säker arbetsmiljö. Lyhördhet för varandras välbefinnande är ett löpande projekt med policys och instruktioner till stöd.

Vi arbetar för mänskliga rättigheter, bl a med hjälp av en Code of Conduct som säger att alla är lika värda och har rätt att känna sig respekterade och trygga. Detta hjälper oss bl a i vårt arbete med företag och människor i andra delar av världen. Uppförandekoden säger också att vi inte varken tar emot eller ger något som kan uppfattas som en muta.